เกี่ยวกับเรา

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดพิมพ์และเผยแพร่จดหมายข่าว ‘เศรษฐสาร’ ฉบับแรกตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2530 เพื่อเป็นช่องทางเผยแพร่ความรู้เศรษฐศาสตร์ และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับอาจารย์ที่สอนเศรษฐศาสตร์ระดับมัธยมปลาย ในช่วงแรกของการดำเนินการ มีรองศาสตราจารย์
วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน เป็นบรรณาธิการ พร้อมด้วยคณาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ประจำกองบรรณาธิการ ซึ่งประกอบด้วย อาจารย์สมบูรณ์ ศิริประชัย, อาจารย์บุญช่วย ศรีคำพร, อาจารย์ประยงค์ เนตยารักษ์, อาจารย์วรรณศิริ นัยวิทิต, อาจารย์ทวี หมื่นนิกร และอาจารย์เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง ร่วมกันผลิตเนื้อหาครอบคลุมทั้งบทความวิเคราะห์ข่าวเศรษฐกิจ ปทานุกรมเศรษฐศาสตร์ ท่านถาม-เราตอบ และบทความทั่วไป ต่อมาได้ รองศาสราจารย์ภราดร ปรีดาศักดิ์ เป็นบรรณาธิการ

ในปัจจุบัน ‘เศรษฐสาร’ ปีที่ 32 (2561) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตตัวอย่าง กรณีศึกษา และสื่อการเรียนการสอนเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ตลอดจนบทวิเคราะห์ประเด็นทางด้านเศรษฐกิจปัจจุบัน สำหรับอาจารย์และนักเรียนระดับมัธยมปลายใช้ประกอบการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจประเด็นทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ ผ่านคอลัมน์ต่างๆ อาทิ ศัพท์นโยบายเศรษฐกิจไทย บทวิเคราะห์ข่าว และปกิณกะเศรษฐศาสตร์ และได้เพิ่มช่องทางเผยแพร่ ‘เศรษฐสาร’ มากขึ้น ทั้งรูปแบบฉบับพิมพ์ที่จัดส่งโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายให้ห้องสมุดโรงเรียนระดับมัธยมปลาย สถาบันการศึกษา และหน่วยงานทางด้านเศรษฐกิจ และรูปแบบฉบับอิเล็กทรอนิกส์ บนหน้าเว็บไซต์ www.setthasarn.econ.tu.ac.th และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

ลงทะเบียนสมัครสมาชิกจดหมายข่าว 'เศรษฐสาร' ฉบับอิเล็กทรอนิกส์

ที่ปรึกษา

 • รศ.ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ
 • รศ.ภราดร ปรีดาศักดิ์

บรรณาธิการ

 • ผศ.สิทธิกร นิพภยะ

กองบรรณาธิการ

 • รศ.หงษ์ฟ้า ทรัพย์บุญเรือง
 • ผศ.ดร.ธีรวุฒิ ศรีพินิจ
 • ดร.นภนต์ ภุมมา
 • อ.พิชญ์ จงวัฒนากุล
 • อ.วีรวัฒน์ ภัทรศักดิ์กำจร
 • อ.ธันย์ชนก นันทกิจ
 • อ.อิสร์กุล อุณหเกตุ

ผู้จัดการ

 • นางสาวพิชามญช์ ดีทน

ข้อมูลติดต่อ

โครงการ ‘เศรษฐสาร’
คณะเศรษฐศาสตร์ ชั้น 4
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

 • setthasarn@econ.tu.ac.th
 • 02-613-2407
โครงการ ‘เศรษฐสาร’
คณะเศรษฐศาสตร์ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
 • setthasarn@econ.tu.ac.th
 • 02-613-2407